In Prawne aspekty certyfikacji

Wymóg dobrej reputacji przewoźnika drogowego oraz zarządzającego transportem nie jest spełniony jeżeli wobec osoby zarządzającej firmą transportową, osoby fizycznej i zarządzającego transportem orzeczono prawomocny wyrok skazujący za pewną grupę przestępstw bądź wszczęto procedurę utraty dobrej reputacji w wyniku naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, w wyniku czego doszło do wydania decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji.

0