Czas pracy kierowców

Przeznaczenie szkolenia:

wszyscy, oprócz tych, którzy wiedzą najlepiej, czyli: wiedzący – poszukujący ugruntowania posiadanej wiedzy; wiedzący – mający wątpliwości oraz wiedzący, że nie wiedzą, zarówno z grona właścicieli firm transportowych i spedycyjnych, osób zarządzających transportem, spedytorów, osób nadzorujących i rozliczających kierowców, a także samych kierowców, dla których problematyka czasu pracy kierowców posiada istotne znaczenie.

Cele szkolenia:

  • prezentacja obowiązujących aktów prawnych regulujących problematykę czasu pracy i aktywności kierowcy oraz ich dokumentowania;
  • zdefiniowanie pojęć czasu pracy, innej pracy, dyspozycyjności i dyżuru;
  • przedstawienie obowiązujących norm oraz wyłączeń w zakresie czasu pracy kierowców, ze szczególnym naciskiem prowadzenia pojazdu;
  • omówienie obowiązujących standardów w zakresie przerw w prowadzeniu pojazdu, odpoczynku dziennego i tygodniowego wraz z przykładami;
  • szczegółowe przedstawienie sposobów dokumentacji czasu pracy kierowców jak również czasu odpoczynku dziennego i tygodniowego z przykładami;
  • wskazanie najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu przepisów dotyczących czasu pracy kierowców ;
  • zaznajomienie z katalogiem wykroczeń wraz z możliwymi karami nakładanymi przez ITD na kierowców i przedsiębiorców.
  • zwrócenie uwagi na wrażliwy aspekt limitu czasu pracy w porze nocnej oraz przerwy w czasie pracy.

Program:

1. Obowiązujące akty prawne związane z problematyką czasu pracy kierowcy, czasu aktywności i stosowania tachografów.
2. Czas pracy, a czas aktywności kierowcy – definicje, różnice, stosowanie.
2.a. Pora nocna, jej wpływ na wymiar czasu pracy.
3. Dzienny czas prowadzenia pojazdu – definicja, normy, naliczanie.
3.a. Reguła jednej minuty.
3.b. Reguła dwóch minut.
3.c. Wyłączenie od stosowania norm czasu prowadzenia pojazdu.
3.d. Przerwy w prowadzeniu pojazdu.
3.e. Przerwa w czasie pracy kierowcy.
3.f. Sumowanie czasu prowadzenia z dwóch sąsiadujących cykli dobowych.
4. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu.
5. Odpoczynek dzienny regularny i skrócony – definicja, naliczanie.
5.a. Dopuszczalna ilość odpoczynków dziennych skróconych.
5.b. Odpoczynki regularne na promie lub w pociągu – zakres stosowania definicji.
6. Odpoczynek tygodniowy regularny i skrócony – definicja, naliczanie.
6.a. Rekompensowanie odpoczynków skróconych.
6.b. Częstotliwość odpoczynków tygodniowych.
7. Dokumentowanie czasu aktywności kierowcy.
7.a. Dojazd do miejsca postoju pojazdu – jazda, czas pracy, czy dyspozycyjność?

Dlaczego warto

Trudno dzisiaj spotkać osobę związaną z transportem, która by się nie znała na czasie pracy kierowców i nie wiedziałaby, co się pod pojęciem czasu pracy kierowcy kryje?

W praktyce najczęściej jest tak, że pojęcia czas aktywności kierowcy i czas pracy kierowcy używane są zamiennie, a to przecież nie jest to samo! Czas aktywności to czas zawarty między zakończeniem odpoczynku dziennego lub tygodniowego a rozpoczęciem kolejnego odpoczynku dziennego lub tygodniowego, obejmujący całkowitą aktywność kierowcy, na którą składa się: czas prowadzenia pojazdu, czas tzw., innej pracy, czas dyspozycyjności i czas przerw(y) w prowadzenie pojazdu.

Czas pracy kierowcy to z kolei: czas prowadzenia pojazdu, czas innej pracy i 15 minut z przerwy w prowadzeniu pojazdu, zaliczanej do czasu pracy kierowcy.
Proszę mi wierzyć – warto to wiedzieć

Kolejny powód, dla którego warto znać definicję czasy pracy kierowcy to fakt, że ustawa o czasie pracy kierowców nakłada m.in. dwa ograniczenia związane z czasem pracy kierowcy.

Pierwsze, to dobowy limit czasu pracy w związku z porą nocną, drugie, to obowiązek odbycia przerwy w czasie pracy po sześciu kolejnych godzinach pracy. Kwestia, jakiego okresu czasu dotyczy limit czasu pracy, to już odrębna kwestia.
Proszę mi wierzyć – warto to wiedzieć!

Regulacje dotyczące czasu pracy zawarte są m.in. w kodeksie pracy, ustawie o czasie pracy kierowców oraz unijnym rozporządzeniu 561/2006. Dla wielu osób przepisy prezentowane w tych aktach prawnych się wykluczają bądź są ze sobą sprzeczne. Mimo różnic dotyczących limitów czasu pracy kierowców wynikających z kodeksu pracy oraz ustawie o czasie pracy kierowców, sprzeczności między tymi aktami nie ma!

Regulacje dotyczące kodeksu pracy dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w Polsce, natomiast regulacje ustawy o czasie pracy kierowców wyłącznie kierowców. Zgodnie z zapisem zawartym na początku ustawy o czasie pracy kierowców: przepisy ustawy nie naruszają postanowień zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 i Umowie AETR, a także, w zakresie nieuregulowanym ustawą o czasie pracy kierowców stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy.
Proszę mi wierzyć – warto to wiedzieć!

Wszystkie kwestie objęte powyższy programem szkolenia w zakresie czasu pracy kierowców są warte zarówno poznania jak i ich stosowania.

Jest pewna grupa przewoźników wyznających zasadę, że dosłowne stosowanie przepisów w zakresie czasu pracy kierowców uniemożliwia osiągnięcie rentowności wykonywanych przewozów drogowych, dlatego – jak twierdzą – życie zmusza ich do jeżdżenia po bandzie.

Warto by zatem wiedzieć, w którym miejscu ta banda w zakresie czasu pracy kierowców się znajduje.

 

Metoda szkoleniowa:
interaktywny wykład wsparty prezentacją multimedialną.

Czas trwania:
około 5 godzin.

0