Przewóz rzeczy – szkolenie

Przewóz przesyłek towarowych

Przeznaczenie szkolenia:

szkolenie dedykowane jest wszystkim przewoźnikom w zakresie drogowego przewozu rzeczy.

Cele szkolenia:

  • porównawcze zestawienie różnic w zakresie regulacji dotyczących ustawy prawo przewozowe i konwencji CMR w odniesieniu do wybranych aspektów drogowego przewozu rzeczy;
  • przedstawienie wymogów w odniesieniu do zawarcia umowy przewozu;
  • zdefiniowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności przewoźnika w związku z wykonywanym przewozem przesyłek towarowych;
  • prezentacja regulacji dotyczących dochodzenia roszczeń w odniesieniu do jednego i kolejnych przewoźników;
  • wskazanie różnic między umową przewozu a spedycji.

Program:

1. Zakres stosowania ustawy prawo przewozowe i konwencji CMR.
2. Przewóz przesyłek towarowych.
2.1. Wyłączenia z przewozu.
3. Zawarcie umowy przewozu.
4. List przewozowy.
5. Sposób dostarczenia rzeczy przez nadawcę.
6. Obowiązki przewoźnika.
6.1. Obowiązki nadawcy i odbiorcy przesyłki.
7. Termin dostarczenia przesyłki.
8. Umowa przewozu, a umowa spedycji.
9. Zabezpieczenie roszczeń i likwidacja przesyłek.
10. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek.
10.1. Odpowiedzialność z innych tytułów.
11. Ustalenie stanu przesyłki, dochodzenie roszczeń.
12. Odszkodowania.
13. Przewóz wykonywany przez kolejnych przewoźników.

Metoda:
interaktywny wykład wsparty prezentacją multimedialną.

Czas trwania:
około 6 godzin.

0