Transport drogowy – szkolenie

Nowe zasady podejmowania i wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego

Przeznaczenie szkolenia:

posiadacze certyfikatów kompetencji zawodowych oraz właściciele firm i osoby zarządzające firmami, którzy tego certyfikatu nie posiadają.

Cele szkolenia:

  • prezentacja obowiązujących aktów prawnych normujących problematykę dostępu do zawodu przewoźnika oraz prowadzenia działalności transportowej, w świetle najnowszych regulacji krajowych i unijnych;
  • omówienie części składowych Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego;
  • zdefiniowanie pojęcia dobrej reputacji przez pryzmat przyczyn jej utraty oraz ponownego uzyskania;
  • szczegółowe przedstawienie naruszeń wpływających na utratę dobrej reputacji w świetle rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
  • zdobycie aktualnej wiedzy w odniesieniu do prowadzonej działalności transportowej w zakresie prawnych podstaw jej prowadzenia.

Program:

1.    Wykaz aktów prawnych regulujących problematykę szkolenia.
2.    Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego.
3.    Wymogi dot. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
3.1.    Wymagania wobec kierowców.
3.2.    Wymagania wobec przedsiębiorców:
3.2.1. na gruncie prawa handlowego;
3.2.2. na gruncie prawa upadłościowego;
3.2.3. w zakresie płac i warunków zatrudnienia w zawodzie;
3.2.4. na gruncie prawa o ruchu drogowym;
3.2.5. dotyczące odpowiedzialności zawodowej;
3.2.6. w zakresie handlu ludźmi lub narkotykami.
4.    Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
5.  Procedura udzielania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej.
5.1. Wymagane dokumenty, zaświadczenia, opłaty i oświadczenia.
6.    Wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji wobec przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub mikroprzedsiębiorcy.
6.1. Przyczyny utraty dobrej reputacji.
6.1.1. Wydanie wykonalnej decyzji administracyjnej za poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.
6.1.2. Orzeczenie lub nałożenie w drodze mandatu karnego lub mandatów karnych prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.
6.1.3. Wydanie wykonalnej decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia  (WE) nr 1071/2009.
6.1.4. Orzeczenie lub nałożenie w drodze mandatu karnego prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
6.2. Prezentacja naruszeń, zawartych w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r., z podziałem na:
6.2.1. Naruszenia z rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (czas prowadzenia pojazdu i czas odpoczynku).
6.2.2. Naruszenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 (tachograf).
6.2.3. Naruszenia przepisów dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (przepisy dotyczące czasu pracy).
6.2.4. Naruszenia przepisów dyrektywy Rady 96/53/WE (przepisy dotyczące masy i wymiarów).
6.2.5. Naruszenia przepisów dyrektywy 2014/45/UE (okresowe badania zdatności do ruchu drogowego) i dyrektywy 2014/47/UE (drogowa kontrola techniczna).
6.2.6. Naruszenia przepisów dyrektywy Rady 92/6/EWG (urządzenia ograniczenia prędkości).
6.2.7. Naruszenia przepisów dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenia kierowców).
7.    Procedura oceny dobrej reputacji.
7.1. Czynniki wpływające na decyzję w procedurze oceny dobrej reputacji.
8.    Zawieszenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz stosowane środki rehabilitacyjne.
9. Cofnięcie licencji – przypadki obligatoryjne.
9.1. Cofnięcie licencji – przypadki fakultatywne.
10. Procedury cofnięcia wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej.
11. Procedura wydawania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia świadectwa kierowcy lub zawieszenia wydawania świadectw kierowców.
12. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.
12.1. Ewidencja przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
12.2. Ewidencja poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
12.3. Ewidencja osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Metoda szkoleniowa:
interaktywny wykład wsparty prezentacją multimedialną.

Czas trwania:
około 5 godzin.
Pobierz druk karty zgłoszenia na seminarium>>>

0