Prawne aspekty certyfikacji

Czym jest certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do realizacji działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Posiadacz certyfikatu kompetencji zawodowych może pełnić funkcję zarządzającego transportem. Wymóg posiadanie takiej osoby w firmie transportowej lub spedycyjnej jest jednym z czterech warunków, które należy spełnić ubiegając się o uprawnienia w zakresie wykonywania transportu drogowego osób, […]

Jakie wymogi musi spełniać osoba ubiegająca się o certyfikat kompetencji zawodowych?

Do ubiegania się o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych nie potrzeba spełniać żadnych warunków, poza pełnoletnością. Dobrze jest jednak przystępować do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych posiadając przynajmniej podstawową wiedzę, zawartą w rozporządzeniach (WE) 1071/2009 oraz umiejętność rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w stopniu umożliwiającym zaliczenie egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Wiedzę tę można oczywiście pozyskać samodzielnie lub […]

Jakie są rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych?

Występują dwa rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych: certyfikat kompetencji zawodowych wymagany przy przewozie osób i certyfikat kompetencji zawodowych wymagany przy przewozie rzeczy i spedycji. Certyfikat na przewóz osób jest dokumentem upoważniającym do ubiegania się o uprawnienia przewozowe w zakresie odpłatnego przewozu autobusem i autokarem oraz  pośrednictwa przy przewozie osób. Certyfikat na przewóz rzeczy jest dokumentem upoważniającym […]

Ile kosztuje certyfikat kompetencji zawodowych?

Opłata za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego wynosi 300 zł. Wnosi się ją łącznie z opłatą ze egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, która wynosi 500 zł. Opłaty te dokonuje się na rzecz ITS.

Czy można użyczać (wypożyczać) certyfikat kompetencji zawodowych?

Nie ma żadnej prawnej możliwości na użyczanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Istnieje jednak możliwość skorzystania z usług posiadacza certyfikatu. Osoba taka musi być zatrudniona przed przedsiębiorcę transportowego w charakterze zarządzającego transportem lub być związana z tym podmiotem inną umową na świadczenie usługi zarządzającego transportem (możliwość ta dotyczy mikroprzedsiębiorcy). Ale w takim przypadku zarządzający transportem może świadczyć […]

Jak długo ważny jest certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych wydawany jest bezterminowo. Problem polega jednak na tym, że możemy na pewien okres czasu utracić możliwość korzystania z tego certyfikatu. Może to mieć miejsce w przypadku utraty dobrej reputacji przez zarządzającego transportem. W takim przypadku możliwość korzystania z certyfikatu kompetencji zawodowych jest zawieszona, aż do odzyskania dobrej reputacji.

Czy możliwe jest dziedziczenie lub darowizna certyfikatu kompetencji zawodowych?

Niestety, nie ma prawnych możliwości dokonania takiej operacji. Certyfikatem kompetencji zawodowych może się posługiwać wyłącznie osoba, na którą został wystawiony.

Czy może ubiegać się o certyfikat kompetencji zawodowych osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu?

Skazanie nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o certyfikat kompetencji zawodowych. Jednak w momencie zgłoszenia chęci pełnienia funkcji zarządzającego transportem wymagana jest dobra reputacja, więc w przypadku osoby skazanej winno nastąpić zatarcie skazania.

Co to jest licencja na transport?

Licencja transportowa to uprawnienie udzielane podmiotowi do wykonywania zarobkowego przewozu drogowego, zgodnie z rodzajem licencji. Licencje wspólnotowe występują głownie w przewozach międzynarodowych osób lub rzeczy. Natomiast przewozy krajowe osób samochodem osobowym i busem 8 lub 9-cio osobowym łącznie z kierowcą oraz pośrednictwo w przewozie osób i rzeczy również wymagają licencji. Licencja wydawana jest na podmiot, […]

Co to jest zezwolenie na transport?

Zezwolenie na transport to uprawnienie udzielane podmiotowi do wykonywania krajowego zarobkowego przewozu drogowego, zgodnie z rodzajem zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest na podmiot, jedno na dany rodzaj przewozów. Natomiast na każdy pojazd wykorzystywany do przewozów zarobkowych wydawany jest wypis z zezwolenia. Zezwolenia wydaje starosta. Istnieją jeszcze zezwolenia do przewozu: do, z lub przez tzw. państwa trzecie, […]

Czy można użyczać (wypożyczać) licencję transportową lub zezwolenie?

Nie ma prawnej możliwości użyczania licencji, zezwoleń bądź wypisów z tych dokumentów. Posługiwać się nimi może wyłącznie podmiot, któremu zostały udzielone. Jednak w pewnych, ściśle określonych prawem okolicznościach, organ, który udzielił licencji lub zezwolenia, może w drodze decyzji administracyjnej przenieść uprawnienia wynikające z tych dokumentów na inne osoby lub podmioty, jedynie na określony czas.

Jak założyć firmę transportową?

Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku firmy transportowej należy ponadto uzyskać odpowiednie uprawnienia do wykonywania zarobkowego przewozu osób, rzeczy lub spedycji. Mowa tu o zezwoleniu na krajowe przewozy rzeczy, osób autobusami, […]

Jakie wymogi musi spełniać firma transportowa?

Firma transportowa ubiegająca się o wydanie licencji lub zezwoleń musi spełniać 4 podstawowe wymogi: posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich; cieszyć się dobrą reputacją; posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Na czym polega wymóg posiadania stałej siedziby w jednym z państw członkowskich?

Oznacza to, że przedsiębiorca transportowy posiada siedzibę położoną w tym państwie członkowskim wraz z lokalami, w których prowadzi główną działalność, w szczególności: przechowuje dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty; a także miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie […]

Co to jest dobra reputacja?

Wymóg dobrej reputacji przewoźnika drogowego oraz zarządzającego transportem nie jest spełniony jeżeli wobec osoby zarządzającej firmą transportową, osoby fizycznej i zarządzającego transportem orzeczono prawomocny wyrok skazujący za pewną grupę przestępstw bądź wszczęto procedurę utraty dobrej reputacji w wyniku naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, w wyniku czego doszło do wydania decyzji stwierdzającej utratę dobrej reputacji.

Jak dokumentuje się spełnienie wymogu posiadania zdolności finansowej?

Wymóg zdolności finansowej jest spełniony jeśli przedsiębiorca transportowy dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 euro w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. W przypadku spedycji jest to kwota 50 000 euro. Potwierdzić to można w przypadku zezwoleń na przewozy krajowe i licencji wspólnotowej: […]

Kto to jest zarządzający transportem?

Jest to osoba legitymująca się certyfikatem kompetencji zawodowych, która spełnia wymóg dobrej reputacji. Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem – spełniającą warunki dobrej reputacji i kompetencji zawodowych (certyfikat kompetencji zawodowych), która: w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa; ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na […]

Co to jest przewóz na potrzeby własne?

Jest to niezarobkowy przewóz drogowy wykonywany pomocniczo w stosunku do prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności podstawowej. Przewóz ten musi spełniać łącznie następujące warunki: a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników; b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi; c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są […]

Czy potrzebny jest certyfikat kompetencji zawodowych przy wykonywaniu przewozów na potrzeby własne?

Przewozy na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej, w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. Do uzyskanie takiego zaświadczenia certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika nie jest wymagany. Jeżeli przedsiębiorca posiada zezwolenie bądź licencję na określony rodzaj przewozów, to przy wykonywaniu przewozów na potrzeby własne […]

0