In Prawne aspekty certyfikacji

Jest to osoba legitymująca się certyfikatem kompetencji zawodowych, która spełnia wymóg dobrej reputacji. Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem – spełniającą warunki dobrej reputacji i kompetencji zawodowych (certyfikat kompetencji zawodowych), która:

  • w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa;
  • ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; oraz
  • posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

Mikroprzedsiębiorca może, bez wyznaczania zarządzającego transportem, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu. Osoba ta musi spełniać wymóg dobrej reputacji i posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

0