In Prawne aspekty certyfikacji

Nie ma prawnej możliwości użyczania licencji, zezwoleń bądź wypisów z tych dokumentów. Posługiwać się nimi może wyłącznie podmiot, któremu zostały udzielone.

Jednak w pewnych, ściśle określonych prawem okolicznościach, organ, który udzielił licencji lub zezwolenia, może w drodze decyzji administracyjnej przenieść uprawnienia wynikające z tych dokumentów na inne osoby lub podmioty, jedynie na określony czas.

0